Hyönteisten suojelu 

Hyönteisiä, kuten muitakin lajeja, voidaan suojella lainsäädännöllisin ja hallinnollisin keinoin säätämällä laji rauhoitetuksi tai sen tärkeä esiintymispaikka suojelluksi. Suojelun tarkoituksena on turvata lajin ja sen elinympäristöjen säilyminen.

Suomessa hyönteisten suojelua toteuttava ja valvova viranomaistaho on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kuka tahansa voi kuitenkin edistää hyönteisten suojelua huomioimalla suojellut, rauhoitetut ja uhanalaiset lajit omassa toiminnassaan, ja erityisesti ilmoittamalla niistä tehdyt havainnot Suomen Lajitietokeskukseen, jotta lajien esiintymispaikat voidaan ottaa esim. maankäytön suunnittelussa huomioon. Lisäksi Suomessa monet ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt toteuttavat vuosittain kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on turvata uhanalaisten hyönteisten elinympäristöjä.

Seura edistää hyönteisten suojelua

Suomen Hyönteisseuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti edistää hyönteislajiston suojelua Suomessa. Osana tehtäväänsä seura esimerkiksi antaa lausuntoja suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmista ja muista hyönteisiin sekä niiden esiintymispaikkoihin vaikuttavista hankkeista. Seura jakaa vuosittain merkittävän summan apurahoja, ja usein apurahoja myönnetään hyönteisten suojelua edistäviin tai uhanalaisia lajeja tutkiviin hankkeisiin. Seura myös lisää lajitietoutta ja tuo esiin hyönteislajiston merkitystä hyönteisilloissa pidettävien esitysten kautta.

Seura valitsee vuosittain vuoden hyönteisen. Valinnan tarkoituksena on tuoda esiin hyönteislajistomme monimuotoisuutta ja uhanalaisuutta sekä muistuttaa ihmisiä hyönteisten tärkeydestä ja niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista.

Tämän sivun alisivuilta löydät tietoa hyönteisten uhanalaisuudesta ja suojelusta Suomessa.